Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Toepassingsgebied

a. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de klant erkent kennis te hebben ermee akkoord te gaan. De voorwaarden hebben absolute voorrang op de eventuele eigen voorwaarden van de klant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.

  1. Bestellingen

a. Overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring.

b. Waneer de klant binnen de 3 werkdagen na bestelling geen geschreven anulatie ontvangt is de bestelling als aanvaard te beschouwen.

c. Alle verstrekte prijzen, brochures en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden FD-Computers niet en waarborgen geen eigenschappen.

  1. Leveringstermijnen

a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenzins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.

b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is FD-Computers ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreken blijven van de leveranciers van FD-Computers, om welke reden dan ook. FD-Computers heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij fax of gewone brief.

c. FD-Computers zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.

  1. Verzending

a. De goederen zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door de tussenkomst van FD-Computers, aanvaardt de klant de door FD-Computers gekozen koerier-dienst zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transport-kosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door FD-Computers meegedeeld. Spoedbestellingen zijn eveneens op kosten van de koper.

b. Verkeerde leveringen en de DOA-producten moeten binnen de 8 dagen naar FD-Computers worden gebracht.

c. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door FD-Computers, zal de prijs ervan verrekend worden.

d. Cartridges, toners en drums worden NOOIT teruggenomen.

e. Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer bekend te maken zodat deze door de BTW-aministratie kan getoetst worden. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 BTW-Wetboek van toepassing; de uitvoer dient bewezen worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in België, is de koper uitsluitend verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend FD-Computers volledig dienen te vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.

  1. Prijzen

a. De prijzen zijn nettoprijzen voor verpakt materiaal in onze winkel. Zij zijn inclusief BTW en dienen als aanwijzing.

b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijziging van taksen of belastingen, zal FD-Computers gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop van vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van FD-Computers om, kan steeds worden doorgerekend. Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt kan de koper voor levering afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de contractprijs.

c. Indien een printer, onherstelbaar defect is wordt er een minimumbedrag van € 20 aangerekend voor de onderzoekskosten.

d. Indien een laptop of computer, onherstelbaar defect is, of de klant kiest om niet te herstellen wordt er een minimumbedrag van € 50 aangerekend voor de onderzoekskosten.

  1. Betalingen

a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van de huidige voorwaarden.

b. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximum 8 dagen na de datum van de factuur.

c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van € 125.

d. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen factuur van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

e. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van wisselprotest zullen volledig worden doorgerekend aan de klant; bij ontvangst van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van € 12,40 per cheque aangerekend en zullen de navolgende levering enkel worden uitgevoerd tegen betaling in liqiude middelen.

f. Elke wanbetaler zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.

g. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van FD-Computers tot dat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt FD-Computers zicht het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

h. Bij niet betaling dient de klant alle gerechts -en advocatenkosten te betalen.

  1. Klachten

a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de verpakking. Deze beschadigingen dienen, op straffe en verval vermeld te worden op de factuur. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld worden aan FD-Computers en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van FD-Computers teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of beschadigingen.

b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van FD-Computers binnen de 8 dagen na levering.

c. Geen terugzendingen van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaandelijke toestemming van FD-Computers. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.

8.  Herroepingsrecht

Vanwege de aard van de aangepaste producten is het niet mogelijk om de producten volgens Art. 80 §4, 2 ° Wet. Elke verkoop-aankoop is definitief en is niet onderworpen aan een reflectieperiode. Wij kunnen echter de software op de computer opnieuw installeren of vervangen door onze retourvervoer na goedkeuring.

9. Waarborg

a. Er is enkel waarborg op hardware. De waarborg dekt geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis of verplaatsingskosten.

b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.

c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking.

d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden breuk, beschadiging, ongeval, overstroom of blikseminslag, ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal. Bij onweer dient altijd alle stekkers verbonden met de elektriciteit, telefoonlijn, telenet, ... uitgetrokken te worden uit het stopcontact om geen overstroom en/of blikseminslag te hebben.

e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met een snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.

f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.

g. Onze garantie vervalt eveneens in geval van het desbetreffende materiaal.

h. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software; de daarvan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door FD-Computers in rekening gebracht worden.

i. De klant mag in geen geval wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met betaling heeft nageleefd.

j. Wanneer door FD-Computers geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.

k. De koper dient in te staan voor het copiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan FD-Computers verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.

l. Een computer, onderdeel, of eender wat ter herstelling binnen gebracht dient ten laatste na 3 maanden terug worden afgehaald, anders wordt het automatisch eigendom van FD-Computers.

m. Bij speciale laptopherstellingen geld 3 maanden garantie enkel op de vervangen onderdelen. Glasbreuk valt nooit onder de garantie.

n. FD-Computers kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebruik van illegale software door de klant. De klant dient genoeg Windows licenties te voorzien voor o.a. multiseatcomputers er dient 1 Windows licentie per gelijktijdige gebruiker voorzien te worden, de eindklant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gebruikte software.

10.Ontbinding. Verbreking van de overeenkomst

a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 5 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door FD-Computers. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door FD-Computers gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de verkoopprijs.

b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement ef kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval door FD-Computers gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.

c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 % van de verkoopprijs.

11. Abonnementen en cloudsystemen

a. FD-Computers kan op geen enkele manier verantwoordelijke gesteld worden voor verlies van data, de klant dient de werking van zijn backupsysteem altijd zelf na te zien.

b. Abonnementen op cloudsystemen of eender welke zijn jaarlijks opzegbaar, dit minimum 3 weken voor het ingaan van het verstrijken van het jaarabonnement. Anders worden deze geheel automatisch verlengd.

12. Bevoegdheid rechtbank.

a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.

b. Elke discussie betrekking tot deze overeenkomst bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton Torhout, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Oostende.